استادانه (حق معلم و متعلم)

استادانه (حق معلم و متعلم)

استادانه (حق معلم و متعلم)

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۲۰ : ۳۳ : ۲
ساعت
۲۶۱
دانشجو
۳
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
آداب_معاشرت

نفرات برتر

avatar
...مجتبی کوث
( ۲ ۰ )
...فاطمه اجر
( ۱ ۰ )
...پروانه شی
( ۱ ۰ )
...سرباز ولا
( ۰ ۰ )
...لیلا نقی
( ۰ ۰ )

جلسه اول_حق شاگرد (۱)

۴ : ۴۸

جلسه دوم_حق شاگرد (۲)

۴۴ : ۰ : ۱

جلسه سوم_حق شاگرد (۳)

۳۲ : ۴۴

دوره های مرتبط