طلبه باشم

طلبه باشم

مدرسه‌تعالی برگزار می‌کند:

راهکارهایی برای تبیین نقشه‌ راه طلبگی و مواجهه با چالش‌های پیش‌رو

موضوعاتی که در این دوره مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

* راهکارهای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو

* راهکارهای نیازسنجی مسائل اجتماعی‌ برای ورود به عرصه‌های مختلف بر طبق اهداف و نیازهای جامعه

* روش صحیح و کاربردی مطالعات فقهی و اصولی

* معیشت طلبگی

* مسائل اخلاقی و اجتماعی در طلبگی

و ...

لطفا بعد از ایجاد حساب کاربری

جهت ثبت‌نام با پشتیبان مرتبط شوید

https://taalei-edu.ir/profile/tickets/

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۵۵ : ۴۷ : ۱۰
ساعت
۱۷
دانشجو
۲۱
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۵۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

...سجاد میرز
( ۲۱ ۰ )
avatar
عین جیم
( ۱۸ ۰ )
...ابوالفضل
( ۱۶ ۰ )
...زهرا ابدد
( ۱۱ ۰ )
( ۱۰ ۰ )
جلسه اول

جلسه اول_بخش اول

۱ : ۴۰

جلسه اول_بخش دوم

۵۵ : ۲۹

جلسه اول_بخش سوم

۴۶ : ۳۲

جلسه اول_بخش چهارم

۴۶ : ۳۴

جلسه اول_بخش پنجم

۵۵ : ۳۰
جلسه دوم

جلسه دوم_بخش اول

۱ : ۳۱

جلسه دوم_بخش دوم

۵۴ : ۴۳

جلسه دوم_بخش سوم

۴۷ : ۲۱

جلسه دوم_بخش چهارم

۱۶ : ۳۸

جلسه دوم_بخش پنجم

۴۴ : ۳۲
جلسه سوم

جلسه سوم_بخش اول

۵۷ : ۳۸

جلسه سوم_بخش دوم

۳۵ : ۳۵

جلسه سوم_بخش سوم

۳۱ : ۲۳

جلسه سوم_بخش چهارم

۵۱ : ۲۱

جلسه سوم_بخش پنجم

۳ : ۲۸
جلسه چهارم

جلسه چهارم_بخش اول

۶ : ۳۰

جلسه چهارم_بخش دوم

۳۸ : ۲۱

جلسه چهارم_بخش سوم

۱۱ : ۳۵

جلسه چهارم_بخش چهارم

۵ : ۲۳

جلسه چهارم_بخش پنجم

۳۷ : ۲۵

جلسه چهارم_بخش ششم

۱۶ : ۲۸

دوره های مرتبط