تفسیر سوره انسان

تفسیر سوره انسان

تفسیر سوره انسان

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۵۸ : ۳۹ : ۲
ساعت
۶,۹۶۳
دانشجو
۸
جلسه
( نفر۲ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تفسیر_و_تدبر

نفرات برتر

...علیرضا نب
( ۲۱ ۰ )
avatar
...محسن زحمت
( ۱۸ ۰ )
رضا حسینی
( ۱۶ ۰ )
حسین حسینی
( ۱۵ ۰ )
مجتبی آذری
( ۱۵ ۰ )

جلسه اول

۴۵ : ۲۰

جلسه دوم

۴ : ۲۱

جلسه سوم

۳۲ : ۱۸

جلسه چهارم

۱۳ : ۲۰

جلسه پنجم

۸ : ۲۰

جلسه ششم

۳۱ : ۲۰

جلسه هفتم

۳۰ : ۱۷

جلسه هشتم

۱۵ : ۲۱

دوره های مرتبط