تفسیر سوره مومنون

تفسیر سوره مومنون

تفسیر سوره مومنون

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۳۴ : ۲۰ : ۱۲
ساعت
۶,۷۸۴
دانشجو
۱۱
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

( ۱ ۰ )
( ۱ ۰ )
زکیه نصیری
( ۱ ۰ )
Kh Zamani
( ۱ ۰ )
...فاطمه رنج
( ۰ ۰ )

جلسه اول

۲۰ : ۳۰ : ۱

جلسه دوم

۳۴ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم

۲۵ : ۷ : ۱

جلسه چهارم

۸ : ۵۹

جلسه پنجم

۴۵ : ۷ : ۱

جلسه ششم

۲۷ : ۱۳ : ۱

جلسه هفتم

۴ : ۳ : ۱

جلسه هشتم

۳ : ۸ : ۱

جلسه نهم

۰ : ۵۸

جلسه دهم

۳۰ : ۵۲

جلسه یازدهم

۱۸ : ۵۹

دوره های مرتبط