تفسیر سوره حج

تفسیر سوره حج

تفسیر سوره حج

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۲۲ : ۵۱ : ۱۲
ساعت
۶,۸۰۶
دانشجو
۱۱
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

...ابوالفضل
( ۲ ۰ )
...مهدی مرتض
( ۱ ۰ )
avatar
سد حسین
( ۱ ۰ )
( ۱ ۰ )
...خادم المه
( ۱ ۰ )

جلسه اول

۲۵ : ۲۹ : ۱

جلسه دوم

۵۲ : ۶ : ۱

جلسه سوم

۴۴ : ۱۴ : ۱

جلسه چهارم

۵۷ : ۴۵

جلسه پنجم

۲۴ : ۲ : ۱

جلسه ششم

۵۳ : ۲۸ : ۱

جلسه هفتم

۳۴ : ۲۱ : ۱

جلسه هشتم

۴۹ : ۲۱ : ۱

جلسه نهم

۱۱ : ۴۷

جلسه دهم

۴۳ : ۵۲

جلسه یازدهم

۵۰ : ۱۹ : ۱

دوره های مرتبط