آزادی بندگی

آزادی بندگی

فصل دوم از دوره بینش مطهر

اطلاعات

ناصر قیلاوی زاده

ناصر قیلاوی زاده

استاد قیلاوی زاده
۴۵ : ۳۶ : ۱
ساعت
۵۵۱
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
درس_اخلاق

نفرات برتر

...جمیله منص
( ۴۱ ۰ )
...ولی اله ر
( ۱۳ ۰ )
avatar
فروغ صادقی
( ۱۰ ۰ )
avatar
...مریم مهرب
( ۱۰ ۰ )
avatar
...ریحانه عل
( ۱۰ ۰ )

جلسه اول- آزادی بندگی

۳۰ : ۲۳

جلسه دوم- آزادی بندگی

۱ : ۱۶

جلسه سوم- آزادی بندگی

۵۱ : ۲۹

جلسه چهارم- آزادی بندگی

۲۳ : ۲۷

دوره های مرتبط