تربیت و رشداسلامی (بینش مطهر)

تربیت و رشداسلامی (بینش مطهر)

تربیت و رشداسلامی (بینش مطهر)

اطلاعات

ناصر قیلاوی زاده

ناصر قیلاوی زاده

استاد قیلاوی زاده
۵۱ : ۵۵ : ۳
ساعت
۳
دانشجو
۸
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارت‌های_خانواده

نفرات برتر

...راضیه رشی
( ۱۴ ۰ )
...فرشته دیر
( ۰ ۰ )
مادر
( ۰ ۰ )

جلسه اول

۲۵ : ۲۴

جلسه دوم

۱۹ : ۲۲

جلسه سوم

۶ : ۲۵

جلسه چهارم

۵۱ : ۲۶

جلسه پنجم

۳۱ : ۲۹

جلسه ششم

۵۴ : ۳۵

جلسه هفتم

۱۸ : ۳۳

جلسه هشتم

۲۷ : ۳۸

دوره های مرتبط