انسان شناسی (بینش مطهر)

انسان شناسی (بینش مطهر)

انسان شناسی (بینش مطهر)

اطلاعات

سید مجتبی امین جواهری

سید مجتبی امین جواهری

حجت الاسلام سید مجتبی امین جواهری
۲۴ : ۵۳ : ۴
ساعت
۲
دانشجو
۸
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
انسان‌شناسی

نفرات برتر

...راضیه رشی
( ۱۲ ۰ )
...فرشته دیر
( ۰ ۰ )
مادر
( ۰ ۰ )

جلسه اول

۲۹ : ۳۵

جلسه دوم

۴۷ : ۳۵

جلسه سوم

۳۲ : ۳۵

جلسه چهارم

۱۵ : ۳۶

جلسه پنجم

۲۲ : ۳۴

جلسه ششم

۳۴ : ۳۵

جلسه هفتم

۳۸ : ۳۶

جلسه هشتم

۴۷ : ۴۳

دوره های مرتبط