احکام فضای مجازی

احکام فضای مجازی

احکام فضای مجازی

اطلاعات

علیرضا محمدی نژاد

علیرضا محمدی نژاد

مدیر و موسس موسسه جامعه الاحکام، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم
۵۹ : ۵۸ : ۴
ساعت
۱
دانشجو
۹
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
احکام

نفرات برتر

...سیده طیبه
( ۰ ۰ )
لیست جلسات

جلسه اول_بخش اول(خانواده و فضای مجازی)

۴۲ : ۲۹

جلسه اول_بخش دوم (پرسش و پاسخ)

۱۴ : ۱۸

جلسه دوم_بخش اول

۲۹ : ۲۴

جلسه دوم_بخش دوم

۲۰ : ۳۷

جلسه سوم

۵۴ : ۲۴

جلسه چهارم

۰ : ۳۲

جلسه پنجم

۱۸ : ۴۶

جلسه ششم

۵ : ۲۳
پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ

۵۷ : ۲ : ۱

دوره های مرتبط