منطق تونی

جلسه چهارم

توضیحات
جلسه چهارم

جلسه اول

۵۶ : ۴۶

جلسه دوم

۷ : ۵۰

جلسه سوم

۷ : ۶ : ۱

جلسه چهارم

۴۹ : ۴۶

جلسه پنجم

۱۴ : ۴۵

جلسه ششم

۱۸ : ۳۵

جلسه هفتم

۲۰ : ۳۱

جلسه هشتم

۵ : ۴۱

جلسه نهم

۱۶ : ۴۷

جلسه دهم

۱۶ : ۴۰

جلسه یازدهم

۱۵ : ۴۲

جلسه دوازدهم

۱۵ : ۴۲

جلسه سیزدهم

۲۸ : ۴۶

جلسه چهاردهم

۵۱ : ۳۷

جلسه پانزدهم

۱۹ : ۳۷

جلسه شانزدهم

۲۱ : ۳۶

جلسه هفدهم

۲۰ : ۳۷

جلسه هجدهم

۲۰ : ۳۷

جلسه نوزدهم

۲۴ : ۵۸

جلسه بیستم

۱۹ : ۱۰ : ۱

جلسه بیست و یکم

۴۴ : ۳۵

جلسه بیست و دوم

۴۸ : ۲۱ : ۱

جلسه بیست و سوم

۷ : ۵۱

جلسه بیست و چهارم

۳۳ : ۳۱

جلسه بیست و پنجم

۴۱ : ۵۳

جلسه بیست و ششم

۱۹ : ۲۰ : ۱