تفسیر قرآن

جلسه یازدهم سوره طه

توضیحات
جلسه یازدهم
تفسیر سوره نور

جلسه اول

۳۸ : ۵ : ۱

جلسه دوم

۳۴ : ۵۲

جلسه سوم

۱ : ۵۹

جلسه چهارم

۳۵ : ۴۴

جلسه پنجم سوره نور

۳۴ : ۴ : ۱

جلسه ششم

۱۴ : ۴۴

جلسه هفتم

۵۴ : ۳۸

جلسه هشتم

۲ : ۴۱

جلسه نهم

۱۰ : ۵۳

جلسه دهم

۹ : ۳۹

جلسه یازدهم

۴ : ۵۰

جلسه دوازدهم

۳۳ : ۵۴

جلسه سیزدهم

۴۲ : ۵۰

جلسه چهاردهم

۷ : ۴۵

جلسه پانزدهم

۳۷ : ۴۹

جلسه شانزدهم

۶ : ۱ : ۱

جلسه هفدهم

۲۰ : ۴۴

جلسه هجدهم

۳۸ : ۴۴

جلسه نوزدهم

۲۶ : ۵۳

جلسه بیستم

۲۸ : ۲۶

جلسه بیست و یکم

۱۲ : ۳۲

جلسه بیست و دوم

۳۵ : ۳۵

جلسه بیست و سوم

۳۹ : ۳۴

جلسه بیست و چهارم

۱۸ : ۴۱

جلسه بیست و پنجم

۵۳ : ۳۵

جلسه بیست و ششم

۱۳ : ۴۲

جلسه بیست و هفتم

۲۵ : ۲۳

جلسه بیست و هشتم

۱ : ۴۶

جلسه بیست و نهم

۵۷ : ۵۸

جلسه سی ام

۵۰ : ۱۸

جلسه سی و یکم

۸ : ۱۸

جلسه سی و دوم

۵۴ : ۲۲

جلسه سی و سوم

۴۱ : ۳۳

جلسه سی و چهارم

۵۰ : ۳۶

جلسه سی و پنجم

۳۷ : ۳۸

جلسه سی و ششم

۱۸ : ۳۵

جلسه سی و هفتم

۲۷ : ۳۵

جلسه سی و هشتم

۱۲ : ۲۸

جلسه سی و نهم

۴۲ : ۱۷

جلسه چهلم

۲۸ : ۳۱
تفسیر سوره قیامت

جلسه اول

۸ : ۱۵

جلسه دوم

۲۱ : ۲۰

جلسه سوم

۱۴ : ۲۲

جلسه چهارم

۴ : ۱۹

جلسه پنجم

۳۸ : ۱۹
تفسیر سوره انسان

جلسه اول

۴۵ : ۲۰

جلسه دوم

۴ : ۲۱

جلسه سوم

۳۲ : ۱۸

جلسه چهارم

۱۳ : ۲۰

جلسه پنجم

۸ : ۲۰

جلسه ششم

۳۱ : ۲۰

جلسه هفتم

۳۰ : ۱۷

جلسه هشتم

۱۵ : ۲۱
تفسیر سوره یوسف

جلسه اول

۵۴ : ۴۵

جلسه دوم

۲۹ : ۱۷ : ۱

جلسه سوم

۴ : ۲۳ : ۱

جلسه چهارم

۴۳ : ۹ : ۱

جلسه پنجم

۲۱ : ۱۲ : ۱

جلسه ششم

۲۰ : ۱۸ : ۱

جلسه هفتم

۱۲ : ۱۶ : ۱

جلسه هشتم

۴۶ : ۵۹

جلسه نهم

۱۸ : ۱۶ : ۱

جلسه دهم

۴۳ : ۱ : ۱

جلسه یازدهم

۱۹ : ۱۱ : ۱

جلسه دوازدهم

۱۳ : ۵۲
سوره فجر

جلسه اول

۱ : ۴۵

جلسه دوم

۴۰ : ۵۸

جلسه سوم

۳۷ : ۵۵

جلسه چهارم

۵ : ۳ : ۱
سوره اسراء

جلسه اول- سوره اسرا

۳۴ : ۳۰

جلسه دوم- سوره اسراء

۳۰ : ۵۰

جلسه سوم- سوره اسراء

۱۸ : ۵۱

جلسه چهارم- سوره اسراء

۰ : ۵۴

جلسه پنجم-سوره اسراء

۴۳ : ۵۵

جلسه ششم-سوره اسراء

۲ : ۵۰

جلسه هفتم-سوره اسراء

۵۸ : ۴۳

جلسه هشتم-سوره اسراء

۵۷ : ۴۸

جلسه نهم-سوره اسراء

۵۵ : ۴۹

جلسه دهم-سوره اسراء

۴۶ : ۴۳

جلسه یازدهم-سوره اسراء

۴۲ : ۴۴

جلسه دوازدهم-سوره اسراء

۱۸ : ۴۴

جلسه سیزدهم(جلسه پایانی)- سوره اسراء

۳۲ : ۵۲
سوره ناس

جلسه اول

۳۳ : ۲۵ : ۱

جلسه دوم

۴۹ : ۴۰ : ۱

جلسه سوم

۳۴ : ۳۵ : ۱

جلسه چهارم

۱۱ : ۵۷
تفسیر سوره طه

جلسه اول- سوره طه

۴۵ : ۵۳

جلسه دوم- سوره طه

۳۱ : ۶ : ۱

جلسه سوم سوره طه

۲۷ : ۴۹

جلسه چهارم سوره طه

۲۷ : ۱ : ۱

جلسه پنجم سوره طه

۱۴ : ۴۶

جلسه ششم سوره طه

۵۷ : ۵۶

جلسه هفتم سوره طه

۱۲ : ۰ : ۱

جلسه هشتم سوره طه

۵۰ : ۳ : ۱

جلسه نهم سوره طه

۴۷ : ۱۴ : ۱

جلسه دهم سوره طه

۵۳ : ۱۳ : ۱

جلسه یازدهم سوره طه

۱۴ : ۱۳ : ۱
تفسیر سوره کهف

جلسه اول - سوره کهف

۵۹ : ۴۲

جلسه دوم- سوره کهف

۱۶ : ۴۹

جلسه سوم-سوره کهف

۸ : ۴۷

جلسه چهارم-سوره کهف

۱۹ : ۴۰

جلسه پنجم-سوره کهف

۲۶ : ۴۸

جلسه ششم-سوره کهف

۰ : ۵۰

جلسه هفتم-سوره کهف

۵۰ : ۴۷

جلسه هشتم-سوره کهف

۵۴ : ۴۹

جلسه نهم-سوره کهف

۳۲ : ۴۹

جلسه دهم-سوره کهف

۵۲ : ۵۱

جلسه یازدهم- سوره کهف

۵۳ : ۴۷

جلسه دوازدهم-سوره کهف

۳۶ : ۵۲

جلسه سیزدهم-سوره کهف

۵۲ : ۸ : ۱
تفسیر سوره مومنون

جلسه اول

۲۰ : ۳۰ : ۱

جلسه دوم

۳۴ : ۲۱ : ۱

جلسه سوم

۲۵ : ۷ : ۱

جلسه چهارم

۸ : ۵۹

جلسه پنجم

۴۵ : ۷ : ۱

جلسه ششم

۲۷ : ۱۳ : ۱

جلسه هفتم

۴ : ۳ : ۱

جلسه هشتم

۳ : ۸ : ۱

جلسه نهم

۰ : ۵۸

جلسه دهم

۳۰ : ۵۲

جلسه یازدهم

۱۸ : ۵۹
تفسیر سوره حج

جلسه اول

۲۵ : ۲۹ : ۱

جلسه دوم

۵۲ : ۶ : ۱

جلسه سوم

۴۴ : ۱۴ : ۱

جلسه چهارم

۵۷ : ۴۵

جلسه پنجم

۲۴ : ۲ : ۱

جلسه ششم

۵۳ : ۲۸ : ۱

جلسه هفتم

۳۴ : ۲۱ : ۱

جلسه هشتم

۴۹ : ۲۱ : ۱

جلسه نهم

۱۱ : ۴۷

جلسه دهم

۴۳ : ۵۲

جلسه یازدهم

۵۰ : ۱۹ : ۱
تفسیر سوره مریم

جلسه اول - سوره مریم

۳۸ : ۵۳

جلسه دوم- سوره مریم

۲۶ : ۳ : ۱

جلسه سوم-سوره مریم

۱۹ : ۵۸

جلسه چهارم- سوره مریم

۸ : ۵۱

جلسه پنجم- سوره مریم

۵۳ : ۲ : ۱

جلسه ششم- سوره مریم

۴۲ : ۳ : ۱

جلسه هفتم- سوره مریم

۳۵ : ۷ : ۱

جلسه هشتم- سوره مریم

۵۸ : ۴۷

جلسه نهم-سوره مریم

۳۶ : ۵۴
تفسیر سوره انبیاء

جلسه اول

۳۹ : ۵ : ۱

جلسه دوم

۵۰ : ۲۴ : ۱

جلسه سوم

۲۷ : ۷ : ۱

جلسه چهارم

۲۰ : ۵۰

جلسه پنجم

۳۵ : ۱۳ : ۱

جلسه ششم

۴۸ : ۵۱

جلسه هفتم

۱۲ : ۱۶ : ۱

جلسه هشتم

۳۳ : ۷ : ۱

جلسه نهم

۳۱ : ۵۴

جلسه دهم | پایانی

۴ : ۵۱