روش شناسی المیزان

جلسه چهارم

توضیحات
جلسه چهارم

جلسه اول

۵ : ۲۱ : ۱

جلسه دوم

۵۰ : ۱ : ۱

جلسه سوم

۱۹ : ۵ : ۱

جلسه چهارم

۳۹ : ۱۰ : ۱