سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه اول

توضیحات
*بهترین اوقات در طول روز بین الطلوعین است
*آفت سبک زندگی سالم، ظاهرگرایی است
* سبک زندگی سالم در گرو حاکمیت الهی است
* به چه طریقی می‌توان سبک زندگی را اصلاح کرد؟
* برخی از ظاهرگرایی‌های قوم لوط:
۱_ جویدن آدامس
۲_ سوت زدن
۳_ انگشتر در انگشت وسط کردن
۴_ پوشیدن لباس تنگ
* افرادی که لواط انجام می‌دهند فقط سه روز در قبر می‌مانند و بعد به قوم لوط ملحق می‌شوند
* ابواب بهشت و جهنم به صفات آدمی بستگی دارد
* هنر انسان مومن در این است که، ایمان را در کل زندگی خود جاری کند.

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰