سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه دوم

توضیحات
* معارف دین در گرو سه حیطه است:
۱_ ذات
۲_ اسماء و صفات
۳_ افعال
* علم فقه در گرو افعال
علم اخلاق در گرو صفات
فیلم عرفان در گرو ذات است
* سبک زندگی سالم یعنی چه؟
* سبک زندگی سالم از منظر قرآن ذیل عمل صالح تعریف می‌شود
* عمل صالح نقش مدافع ایمان است
* هسته عمل صالح، نیت است
* روایت شنیدنی از پیامبر(ص) راجع به حضور ایشان و ملائکه در تشییع پیکر یکی از اصحاب به دلیل خواندن زیاد سوره توحید
* کثرت عمل ملاک نیست حُسنِ عمل ملاک است

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰