سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه پنجم

توضیحات
*عمل صالح، حافظ ایمان است
*بنای عمل بَر عقیده هر شخص است
*اصلِ عقایدِ حق، توحید است
*از نظر علامه طباطبایی جامعه را با اخلاق می‌توان اداره کرد
*کار فرهنگی مؤثر یعنی تقویت و رشد ایمان افراد
*از نظر مرحوم صفایی حائری مردم جامعه پنج دسته‌اند:
۱_صالحِ‌مصلح
۲_صالح
۳_خنثی
۴_فاسد
۵_فاسدِمفسد
*چگونگی تأثیر فرد صالحِ‌مصلح بر جامعه؟
*بدها خوب نمی‌شوند مگر اینکه خوب‌ها بهتر شوند
*ایمان عوام تأثیر از ایمان خواص دارد

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰