سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه ششم

توضیحات
*دین یعنی برنامه‌ای که انسان در برابر آن خاضع است
*اصل عقاید، توحید است
*علت علاقه پیامبر به عقیل چیست؟
*آتش دنیا ۱۰۰ درجهِ سرد شده‌یِ آتش قیامت است
*کمترین رحمت قیامت ۱۰۰ درجه کم شده و در دل مادر قرار داده شده
*کار تربیتی درست، یاد کردن از قیامت است
*کوچکترین تعلقات دنیوی، در لحظه مرگ دینِ انسان را می‌دزدد
*شالوده سبک زندگی سالم عمل به تکلیف است و این امر با ایمان به آخرت میسر خواهد بود

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰