سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه هفتم

توضیحات
* همه هویت سبک زندگی وابسته به ایمان است
* اشاره به برخی از ویژگی‌های خانم مرضیه دباغ خادمه امام خمینی(ره)
* خاطرات امام خمینی رحمت الله در فرانسه
* طلبه چه زمانی از عدالت ساقط می‌شود؟
* خداوند از انسان نسبت به وظیفه آن در مقابل بقعه‌ها نیز سوال می‌کند
* چه زمانی نظام ولایت فقیه تضعیف می‌شود؟
* مشکل اصلی انسان سرایت نکردن ایمان در سراسر زندگی آن است

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰