سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه نهم

توضیحات
* سبک زندگی از نگاه قرآن در سوره آل عمران
*اجتماعی بودن انسان از فطرت اوست
* مبنای معاشرت، تفاوت بین انسان‌هاست
* به فرمایش علامه (ره) نظام عالم، نظام تسخیری است
* انسان‌ها متناسب با تفاوت‌هایشان یکدیگر را تسخیر می‌کنند
*رتبه عالی و بهتر در عالم تقصیر مختص علماست
* چهار ملکه اصلی :
۱ اسرافیل
۲ عزرائیل
۳ جبرائیل
۴ میکائیل
* تقسیم رزق توسط ملک میکائیل انجام می‌شود
* طلبگی یعنی در تسخیر حضرت جبرائیل بروی
* هدف از آفریدن نظام تسخیر چیست؟
* استخدام در عالم تسخیر یعنی چه

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰