سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه دهم

توضیحات
* رابطه انسان‌ها نسبت به هم رابطه ولایتی است
* بت‌های اصلی این عالم کدامند؟
* سبک زندگی اسلامی با ایمان شروع می‌شود
* اسلام بر ۵ چیز بنا شده است:
۱نماز
۲روزه
۳ زکات
۴ حج
۵ ولایت
*یکی از علامت‌های شیعه رفتن به زیارت اربعین است
* سنگین‌ترین قسم قرآن کدام است؟
* خداوند دستورعمل‌های کارهای شیطان را نشان داده است: ۱ وعده‌های درونی
۲ خیالات
۳ انگیزه‌های پوچ
* زمانی که مومن گناه کند روح ایمان از او فاصله می‌گیرد
* محبت امیرالمومنین اولین چیزی است که در پرونده اعمال نشان داده خواهد شد

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰