سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه یازدهم

توضیحات
* ولایت غالباً سبک زندگی را مشخص می‌کند
* سبک زندگی و ولایت رابطه دو طرفه با هم دارند
*حیات طیبه محصول ایمان و عمل صالح است
*شهید یعنی حقانیت دین
* سبک زندگی مومنانه یعنی شیعه گونه زندگی کردن
* شیعه‌گری ولایت را تقویت می‌کند
* همه عالم تکوینی و تشریعی بر حب حضرت علی علیه السلام بنا شده است
کمترین حد تشیع چیست؟

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰