سبک زندگی از منظر المیزان

جلسه هفدهم

توضیحات
* خداوند از انسان عبادت طولانی نمی‌خواهد بلکه عبودیت واقعی می‌خواهد
* علت اینکه آیت الله بهجت در طول عمر خود به گناه آلوده نشد چیست؟
* واکنش امام خمینی رحمت الله به خلع لباس کردن ایشان در ترکیه
* نقل آیت الله بهجت از لحظه رحلت امام خمینی رحمت الله که ایشان خوشحال بودند
*توصیفاتی از زبان امام خمینی از رد شدن عالم برزخ
* سبک زندگی مومنانه امام خمینی رحمت الله چگونه بود؟
* رکن اصلی سبک زندگی مومنانه تکلیف گرایی است
* موت اختیاری چگونه است؟

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰