مبانی قرآنی لیبرالیسم و دموکراسی

اساس شکل‌گیری نظام لیبرال - دموکراسی

توضیحات
* معرفی پیامبر ص در سوره احزاب * ۵ رکن حیاتی رسالت * آیا تمایل به سمت خدا امری فطری است؟ * محور، اجزا و ارکان دعوت پیامبر ص * وظیفه ما در قبال دعوت پیامبر ص چیست؟ * راه هدایت و ضلالت بشر * ساختار مهندسی دین با محوریت دعوت * تعریف دین از آزادی بیان

اساس شکل‌گیری نظام لیبرال - دموکراسی

۳۹ : ۲۸ : ۱