خواستگاری

الگوریتم‌ آشنایی با طرف مقابل در خواستگاری

توضیحات
* الگوریتم‌ آشنایی با طرف مقابل در خواستگاری
* آیا در جلسه‌ی خواستگاری آشنایی کامل صورت می‌گیرد؟
* مانع اصلی در شناخت طرف مقابل
* دوستی‌ها، ارتباط در فضای مجازی قبل از ازدواج چه مقدار ما را به شناخت می‌رساند؟
* مسیرهای شرعی و غیر شرعی برای شناخت در ازدواج
* واقعیت و جذابیت در ازدواج
* راه منحصربفرد در شناخت برای ازدواج چیست؟
* تعریف ازدواج موفق
* نتیجه‌ی مطلوب در زندگی مشترک
* دروازه گشایش در ازدواج
* نحوه‌ی بیان صحیح واسطه‌گری در ازدواج
* بررسی زوایای ناپیدا در جلسه خواستگاری
* نقش زبان بدن در شناخت افراد
* ساختار خَلقی و ساختار خُلقی در شناخت افراد
* مزاج شناسی در شناخت افراد خیلی کمک می‌کند

نظام انگیزش و گزینش_بخش اول
(رایگان)

۳۳ : ۸ : ۱

نظام انگیزش و گزینش_بخش دوم

۵۶ : ۳۷

الگوریتم‌ آشنایی با طرف مقابل در خواستگاری

۲۱ : ۳۱ : ۱

جلسه مرتبط با موضوع خواستگاری

۱۳ : ۱۱ : ۱