خواستگاری

نظام انگیزش و گزینش_بخش دوم

توضیحات
نظام انگیزش و گزینش_بخش دوم

نظام انگیزش و گزینش_بخش اول
(رایگان)

۳۳ : ۸ : ۱

نظام انگیزش و گزینش_بخش دوم

۵۶ : ۳۷

الگوریتم‌ آشنایی با طرف مقابل در خواستگاری

۲۱ : ۳۱ : ۱

جلسه مرتبط با موضوع خواستگاری

۱۳ : ۱۱ : ۱