صله رحم

جلسه دوم

توضیحات
جلسه دوم

جلسه اول

۴۶ : ۵۲

جلسه دوم

۱۶ : ۶ : ۱

جلسه سوم

۹ : ۶ : ۱

جلسه چهارم

۴۴ : ۱۱ : ۱

جلسه پنجم

۴۷ : ۴ : ۱

جلسه ششم

۲۳ : ۱۶ : ۱

جلسه هفتم

۲۲ : ۷ : ۱

جلسه هشتم

۴۸ : ۵۵

جلسه نهم

۳۲ : ۵۹

جلسه دهم

۱۲ : ۰ : ۱

جلسه یازدهم

۳۱ : ۱۱ : ۱