مسجد تمدن ساز

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

توضیحات
* مسجد باید خستگی‌ها را ببرد
* معنای مسجد جامع
* مسجد = جایی برای دیدار خدا
* اهل مسجد از بلا معاف می‌شوند
* خدا از چه مسجدی محافظت می‌کند؟
* ارتباط دفع عذاب همگانی و اهل مسجد
* برکات زیاد رفتن به مسجد
* بزرگترین مشکل مملکت چیست؟
* بررسی مکان های ارتکاب جرم
* نقش مسجد در رفع آلودگی های معنوی
* مقایسه زیارت معصوم(ع) و رفتن به مسجد
* نماز در مسجد جمکران معادل چیست؟

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

۵۷ : ۳۹

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

۴۲ : ۴۵

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

۱ : ۴۷

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

۶ : ۳۵

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

۳۶ : ۲۹

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

۳۸ : ۵۰

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

۲۸ : ۴۷

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

۴۰ : ۵۰

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

۳۳ : ۴۲