مسجد تمدن ساز

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

توضیحات
* نسبت مومن با مسجد چیست؟
* نسبت منافق با مسجد چیست؟
* چگونه به مسجد وارد شویم؟
* نسبت امیرالمؤمنین (ع) با مسجد
* مدل کاریِ حضرت علی(ع)
* زندگی جهادی چگونه است؟
* بیان ماجرای بیماری امیرالمؤمنین (ع)
* مباهله و استراتژی پیروزی پیامبراکرم(ص)

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

۵۷ : ۳۹

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

۴۲ : ۴۵

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

۱ : ۴۷

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

۶ : ۳۵

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

۳۶ : ۲۹

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

۳۸ : ۵۰

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

۲۸ : ۴۷

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

۴۰ : ۵۰

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

۳۳ : ۴۲