مسجد تمدن ساز

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

توضیحات
* درب ششم بهشت، محل ورود اهل مسجد است
*هرکس دوست دارد قبرش وسیع باشد به این نکته توجه کند
* نقل ماجرای مدرسه عباسقلی خان
* یکی از راه های سالم ماندن جسد پس از مرگ
* نقل خاطره ای از تفحص پیکر شهدا
* چه کنیم بدن پس از مرگ سالم بماند؟
* اهل مسجد قبل از مرگ جایگاهش را در بهشت می‌بیند
*جملاتی از آخرین سخنرانی پیامبراکرم(ص) درباره کسی که مسجدی بنا کند

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

۵۷ : ۳۹

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

۴۲ : ۴۵

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

۱ : ۴۷

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

۶ : ۳۵

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

۳۶ : ۲۹

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

۳۸ : ۵۰

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

۲۸ : ۴۷

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

۴۰ : ۵۰

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

۳۳ : ۴۲