مسجد تمدن ساز

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

توضیحات
* خداوند از مؤمنین دفاع می‌کند
* اولین آیات جهاد در قرآن
* کار دین باید در پایگاه فرهنگی انجام شود
* شمشیر علی(ع) برای دفاع
* اماکن مذهبی بدون امر مقدس جهاد نابود می‌شوند
* مجاهدین دین را نگه می‌دارند
* معرفی شهید اندرزگو یک مجاهد اتقلابی

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

۵۷ : ۳۹

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

۴۲ : ۴۵

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

۱ : ۴۷

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

۶ : ۳۵

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

۳۶ : ۲۹

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

۳۸ : ۵۰

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

۲۸ : ۴۷

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

۴۰ : ۵۰

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

۳۳ : ۴۲