مسجد تمدن ساز

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

توضیحات
* تغییر ذهنیت راهی برای بردگی فکری انسان‌ها
* مدیریت ذهنیت در طول تاریخ
* هم‌نشینی با بدان ذهنیت را تغییر می‌دهد
* مسجد می‌تواند ذهنیت‌سازی کند
* چگونه ذهنیت را درست کنیم؟
* قدرت ذهنیت‌سازی در ضمیر ناخودآگاه
* محبوبیت ایرانیان در آسیا
* ریشه اصلی بی‌حجابی کجاست؟
* احساس حقارت پایه معضل جلب توجه
* خودباوریِ امام خمینی(ره)

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

۵۷ : ۳۹

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

۴۲ : ۴۵

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

۱ : ۴۷

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

۶ : ۳۵

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

۳۶ : ۲۹

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

۳۸ : ۵۰

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

۲۸ : ۴۷

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

۴۰ : ۵۰

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

۳۳ : ۴۲