آموزش مهارت مطالعه سیستمی با رویکرد تربیتی

جلسه سوم

توضیحات
جلسه سوم

جلسه اول، مفهوم کل به جزء

۱ : ۲۳ : ۱

جلسه دوم

۷ : ۲۵ : ۱

جلسه سوم

۳۵ : ۲۰ : ۱

جلسه چهارم

۲۹ : ۵۰ : ۱

جلسه پنجم

۵۲ : ۲۹ : ۱

جلسه ششم

۴۳ : ۳۴ : ۱

جلسه هفتم

۱۵ : ۳۳ : ۱

جلسه هشتم

۳۲ : ۱۱ : ۱