قرآن در 114 نما

سوره یونس

توضیحات
*تنها قوم نجات یافته در تاریخ انبیاء
*چه دغدغه ای ارزشمند است؟
*مشکلات در مسیر ایمان
*انتخاب غایت صحیح منتج به قرارگرفتن در مسیر ایمان است.
جزء اول

سوره حمد

۱۲ : ۶

سوره بقره

۱۹ : ۴
جزء سوم

سوره آل عمران

۱۵ : ۴
جزء چهارم

سوره النساء

۵ : ۵
جزء پنجم
جزء ششم

سوره المائده

۴۸ : ۵
جزء هفتم

سوره الانعام

۸ : ۴
جزء هشتم

سوره اعراف

۴۸ : ۳
جزء نهم

سوره انفال

۲۶ : ۵
جزء دهم

سوره توبه

۴۱ : ۴
جزء یازدهم

سوره یونس

۷ : ۵

سوره هود

۴۸ : ۵
جزء دوازدهم

سوره یوسف

۳۴ : ۳
جزء سیزدهم

سوره الرعد

۸ : ۴

سوره ابراهیم

۴۹ : ۴
جزء چهاردهم

سوره حجر

۴۳ : ۳

سوره نحل

۳۸ : ۶
جزء پانزدهم

سوره اسراء

۲۰ : ۴

سوره کهف

۳۴ : ۴
جزء شانزدهم

سوره مریم

۳۶ : ۴

سوره طه

۲۶ : ۵
جزء هفدهم

سوره انبیاء

۵۰ : ۳

سوره حج

۱۲ : ۵
جزء هجدهم

سوره مومنون

۵۳ : ۳

سوره نور

۳۴ : ۳

سوره فرقان

۱۰ : ۵
جزء نوزدهم

سوره شعرا

۷ : ۴

سوره نمل

۱۱ : ۴
جزء بیستم

سوره قصص

۱۱ : ۴

سوره عنکبوت

۳۴ : ۴
جزء بیست و یکم

سوره روم

۴۶ : ۴

سوره لقمان

۲۶ : ۵

سوره سجده

۱۸ : ۴

سوره احزاب

۱۷ : ۴
جزء بیست و دوم

سوره سبأ

۳۹ : ۳

سوره فاطر

۱۰ : ۴

سوره یس

۵ : ۵
جزء بیست و سوم

سوره صافات

۵۱ : ۴

سوره ص

۲ : ۵

سوره زمر

۱۷ : ۴
جزء بيست و چهارم

سوره غافر

۷ : ۵

سوره فصلت

۲۲ : ۵
جزء بيست و پنجم

سوره شوری

۷ : ۴

سوره زخرف

۵۳ : ۳

سوره دخان

۵۲ : ۵

سوره جاثیه

۱۵ : ۴
جزء بيست و ششم

سوره احقاف

۴۳ : ۴

سوره محمد

۴۳ : ۴

سوره فتح

۲۴ : ۵

سوره حجرات

۳۱ : ۴

سوره ق

۶ : ۵

سوره ذاریات

۵۱ : ۴
جزء بيست و هفتم

سوره طور

۴۸ : ۳

سوره نجم

۲۴ : ۵

سوره قمر

۲۰ : ۵

سوره الرحمن

۰ : ۵

سوره واقعه

۴۸ : ۳

سوره حدید

۱۹ : ۴
جزء بيست و هشتم

سوره مجادله

۴۲ : ۱۴

سوره حشر

۱۰ : ۶

سوره ممتحنه

۱۸ : ۴

سوره صف

۴۶ : ۴

سوره جمعه

۱۷ : ۵

سوره منافقون

۴۱ : ۴

سوره تغابن

۲۷ : ۴

سوره طلاق

۷ : ۶

سوره تحریم

۳۱ : ۴
جزء بيست و نهم

سوره ملک

۵۱ : ۴

سوره قلم

۴۳ : ۴

سوره حاقه

۵۵ : ۴

سوره معارج

۵۳ : ۴

سوره نوح

۰ : ۴

سوره جن

۵۵ : ۳

سوره مزمل

۵۰ : ۵

سوره مدثر

۳ : ۴

سوره قیامه

۴۵ : ۴

سوره انسان

۲۲ : ۴

سوره مرسلات

۴۱ : ۴
جزء سي ام

سوره نبا

۵۶ : ۵

سوره نازعات

۴۱ : ۴

سوره عبس

۵۵ : ۴

سوره تکویر

۱۲ : ۵

سوره انفطار

۴۸ : ۴

سوره مطففین

۳۶ : ۵

سوره انشقاق

۳ : ۶

سوره بروج

۲۷ : ۴

سوره طارق

۴۸ : ۴

سوره اعلی

۱۲ : ۴

سوره غاشیه

۴۱ : ۴

سوره فجر

۳۴ : ۳

سوره بلد

۳۱ : ۳

سوره شمس

۴۸ : ۴

سوره لیل

۵۸ : ۴

سوره ضحی

۰ : ۶

سوره انشرح

۳۲ : ۴

سوره تین

۱۹ : ۵

سوره علق

۳ : ۴

سوره قدر

۳۹ : ۴

سوره بینه

۴۳ : ۴

سوره زلزال

۳۱ : ۴

سوره عادیات

۵۸ : ۴

سوره قارعه

۴۶ : ۴

سوره تکاثر

۲۷ : ۴

سوره عصر

۱۰ : ۴

سوره همزه

۴۲ : ۵

سوره فیل

۲ : ۵

سوره قریش

۱۰ : ۵

سوره ماعون

۴۳ : ۴

سوره کوثر

۲۷ : ۴

سوره کافرون

۲۶ : ۴

سوره نصر

۴۹ : ۴

سوره مسد

۲۶ : ۴

سوره توحید

۱۷ : ۴

سوره فلق

۱۱ : ۵

سوره ناس

۰ : ۴
کل سوره ها (جدید)

سوره های حمد تا نحل

۲ : ۴۴

سوره های اسراء تا سجده

۴۷ : ۴۰

سوره های احزاب تا حجرات

۵۹ : ۴۴

سوره های قاف تا تغابن

۴ : ۴۲

سوره های طلاق تا عبس

۰ : ۴۴

سوره های تکویر تا علق

۳۱ : ۴۴

سوره های قدر تا ناس

۴۲ : ۴۲