آموزش ۵۰۴ لغت ضروری انگلیسی با مثال های قرآنی و روایی

جلسه هفتم

توضیحات
Postpone
Consent
Massive
Capsule
Preserve
Denounce
Unique
Torrent
Resent
Molest
Gloomy
Unforeseen

جلسه اول - 12 لغت
(رایگان)

۵۰ : ۲۳

جلسه دوم - 12 لغت
(رایگان)

۰ : ۲۶

جلسه سوم

۱۵ : ۲۹

جلسه چهارم

۵۴ : ۲۵

جلسه پنجم

۳۳ : ۲۳

جلسه ششم

۱۹ : ۲۴

جلسه هفتم

۵۴ : ۲۵

جلسه هشتم

۲۲ : ۲۱

جلسه نهم

۴۸ : ۲۱

جلسه دهم

۲۱ : ۳۰

جلسه یازدهم

۲۹ : ۳۰