چرا باید فلسفه بخوانیم؟

جلسه پنجم - ادله مبنی بر مطالعه فلسفه

توضیحات
* دلیل اول: رجحان علم آموزی
* خداوند، معلم همه چیز است
* حکم اولیه و ثانویه فلسفه آموزی و اشتغال به فلسفه
* دلیل دوم: مقدمه واجب، واجب است.
* اهمیت شناخت مغالطات و تقویت تعقل
لیست جلسات

جلسه اول- مقدمه
(رایگان)

۲۸ : ۳۶

جلسه دوم - آشنایی و تفصیل دیدگاه اخباریون

۵۴ : ۳۵

جلسه سوم- جریان‌های مخالف فلسفه

۹ : ۴۰

جلسه چهارم- فلسفه و فقه، استدلال‌های رد فلسفه

۳۹ : ۴۰

جلسه پنجم- بررسی اولین قاعده عمومی از استدلال‌های رد فلسفه

۵۰ : ۴۳

جلسه ششم- بررسی دومین قاعده عمومی از استدلال‌های رد فلسفه

۴۳ : ۴۸

جلسه هفتم_بخش اول- بررسی دلایل عرضی غیرنافع بودن فلسفه و رد آن‌ها

۹ : ۳۹

جلسه هفتم_بخش دوم- بررسی دلایل عرضی غیرنافع بودن فلسفه و رد آن‌ها

۸ : ۳۹

جلسه هشتم_بخش اول- بررسی سومین قاعده عمومی از استدلال‌های رد فلسفه

۱۵ : ۴۸

جلسه هشتم- بخش دوم- بررسی سومین قاعده عمومی از استدلال‌های رد فلسفه

۲۴ : ۴۸

جلسه نهم_بخش اول- رابطه عقل و دین

۱۶ : ۵۸

جلسه نهم_بخش دوم- رابطه عقل و دین

۲۰ : ۵۸

جلسه دهم_بخش اول- بررسی روایات مجوزه

۳۸ : ۴۶

جلسه دهم_بخش دوم- بررسی روایات مجوزه

۴۴ : ۴۶

جلسه دهم_بخش سوم

۴۱ : ۴۶

جلسه یازدهم_ بخش اول

۴۵ : ۵۶

جلسه یازدهم_ بخش دوم

۴۷ : ۵۶

جلسه دوازدهم - شبهات فلسفی (بررسی روایات -دسته اول)

۱ : ۹ : ۱

جلسه سیزدهم- بخش اول- شبهات فلسفی(بررسی روایات- دسته دوم)

۴۷ : ۴۵

جلسه سیزدهم- بخش دوم- شبهات فلسفی(بررسی روایات- دسته دوم)

۴۳ : ۴۵

جلسه چهاردهم- بخش اول- ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه

۴ : ۴۵

جلسه چهاردهم- بخش دوم- ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه

۹ : ۴۵

جلسه پانزدهم- بخش اول - ادامه بررسی ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه

۱۹ : ۴۵

جلسه پانزدهم- بخش دوم - ادامه بررسی ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه

۲۰ : ۴۵

جلسه شانزدهم- بخش اول - فلسفه در اثبات معاد

۲۱ : ۵۵

جلسه شانزدهم- بخش دوم - فلسفه در اثبات معاد

۲۰ : ۵۵

جلسه هفدهم- بخش اول - راهنماشناسی(حجیت عقل)

۳۶ : ۴۲

جلسه هفدهم- بخش دوم - راهنماشناسی(حجیت عقل)

۳۹ : ۴۲

جلسه هجدهم بخش اول - جایگاه فلسفه در جهاد تبیین و تبلیغ دین

۱۹ : ۳۸

جلسه هجدهم بخش دوم - جایگاه فلسفه در جهاد تبیین و تبلیغ دین

۸ : ۳۸

جلسه هجدهم بخش سوم - جایگاه فلسفه در جهاد تبیین و تبلیغ دین

۱ : ۳۸

جلسه نوزدهم بخش اول

۵ : ۴۸

جلسه نوزدهم بخش دوم

۱۲ : ۴۸

جلسه بیستم- بخش اول

۳۸ : ۵۸

جلسه بیستم- بخش دوم

۳۶ : ۵۸

جلسه بیست و یکم- بخش اول

۳۳ : ۴۶

جلسه بیست و یکم- بخش دوم

۲۷ : ۴۵

جلسه بیست و دوم (جلسه پایانی)- بخش اول

۵ : ۴۹

جلسه بیست و دوم (جلسه پایانی)- بخش دوم

۵۷ : ۴۸
لیست جلسات خلاصه شده

جلسه اول-جریان‌های مخالف فلسفه

۵۹ : ۲۲

جلسه دوم - ادله منکرین فلسفه

۲۰ : ۲۶

جلسه سوم - پاسخ به شبهات منکرین فلسفه

۴۰ : ۲۹

جلسه چهارم-رابطه عقل و دین

۸ : ۴۲

جلسه پنجم - ادله مبنی بر مطالعه فلسفه

۳ : ۲۰

جلسه ششم (جلسه پایانی)- ادامه ادله مبنی بر مطالعه فلسفه

۲ : ۳۷