آینده انقلاب

جلسه اول_برنامه خدا برای آینده

توضیحات
* برنامه خدا برای آینده
* آیه 55 سوره نور، درباره آینده دین و جامعه
* این که آینده دنیا دست خدا باشد چه خواصیتی دارد؟
* اداره جامعه با تکنولوژی
* چگونگی ایجاد خوانش

جلسه اول_برنامه خدا برای آینده

۳۱ : ۲۹

جلسه دوم_اصل دعوای ما با دنیا بر سر چه چیزی است؟

۵۲ : ۳۷

جلسه سوم_دو شیوه سیر حکومت ها

۵۹ : ۴۲

جلسه چهارم_مشکل ما مشکل حضرت موسی علیه السلام هم بود

۸ : ۴۵

جلسه پنجم_حیاتی ترین حرف انقلاب

۲۵ : ۵۳