آینده انقلاب

جلسه سوم_دو شیوه سیر حکومت ها

توضیحات
دو شیوه سیر حکومت ها
معرفی مصر فرعون
معرفی مصر موسی
مقایسه توسعه در حکومت فرعون و موسی
محل اشکال حضرت موسی با فرعون
دو مدل بندگی
فعالیت های فرعون برای مدیریت جامعه اش
دسته بندی های مختلف نیازهای انسان
مشکل نگاه مازلو
ماجرای روزنامه خواندن فرزند آیت الله بهجت
ماجرای مراجعه آقای ری شهری محضر آیت الله بهجت
شیوه حکومت امام زمان (عج)
معنی تکنولوژی
تکنولوژی در حکومت فرعونی
روش انبیاء خدا در مدیریت مردم

جلسه اول_برنامه خدا برای آینده

۳۱ : ۲۹

جلسه دوم_اصل دعوای ما با دنیا بر سر چه چیزی است؟

۵۲ : ۳۷

جلسه سوم_دو شیوه سیر حکومت ها

۵۹ : ۴۲

جلسه چهارم_مشکل ما مشکل حضرت موسی علیه السلام هم بود

۸ : ۴۵

جلسه پنجم_حیاتی ترین حرف انقلاب

۲۵ : ۵۳