آینده انقلاب

جلسه چهارم_مشکل ما مشکل حضرت موسی علیه السلام هم بود

توضیحات
نقش آدم در مدل موسی و فرعون
مسیر شکوفایی لزوما به تامین نیازهای اولیه نیست
مقایسه حضرت سلمان و ایوب
اگر ایمان داشته باشید برکات جاری می شود
رشد مردم با فقر و غنی
تشریح زندگی پیامبر صل الله علیه و آله
در دوران حضرت مهدی بیشترین سختی مربوط به مدیران است
ما دو مشکل داریم: یکی مخلوط استفاده کردن و یکی باورنداشتن به خروجی
تا آدم عوض نشود عالم عوض نمی شود
قانون، لازمه عوض شدن آدم
مشکل ما مشکل حضرت موسی علیه السلام هم بود
قارون چه کسی بود؟
سامری چه کسی بود؟
حرفهایی که به موسی گفتند
برخورد موسی با سامری چگونه بود؟
نقطه پایان تمدن موسی
اجردادن خداوند تشکیکی است

جلسه اول_برنامه خدا برای آینده

۳۱ : ۲۹

جلسه دوم_اصل دعوای ما با دنیا بر سر چه چیزی است؟

۵۲ : ۳۷

جلسه سوم_دو شیوه سیر حکومت ها

۵۹ : ۴۲

جلسه چهارم_مشکل ما مشکل حضرت موسی علیه السلام هم بود

۸ : ۴۵

جلسه پنجم_حیاتی ترین حرف انقلاب

۲۵ : ۵۳