روش های تربیت و تأدیب در زندگی فردی و خانوادگی

جلسه دوم- نگاه عبودیت داشتن به فرزندان

توضیحات
* منظور از نیکو بودن در فرزندان * علت اهمیت دادن قرآن به والدین * به فرزند خود چگونه یک مساله را تذکر بدهیم؟ * نقش بازی در تربیت کودکان * گام‌های تشویقی و تنبیهی در تربیت کودکان * راهکارهای ایجاد گفتمان با کودکان و خانواده * گام‌های مختلف در بازی با کودکان *آگاه‌سازی؛ اولین قدم در بازی با کودکان * چرا فرزند ما لجباز می‌شود؟ * رعایت نکات و رفتارهای مهم حین بازی با کودکان * متفاوت بودن معنای واژه نظم در ذهن کودکان * ایجاد فضای دلگرمی در فضای بازی * نگاه عبودیت داشتن به فرزندان * در فرزندآوری چه دیدگاه و طرز تفکری باید داشته باشیم؟ * تفاوت داشتن همدلی و همراهی در کودکان * با فرزندان خود، گفتگوی انعکاسی داشته باشیم. * مادر قبل از بارداری بهتر است طهارت روحی کامل داشته باشد.

جلسه اول، بررسی تربیت کودک بر مبنای سوره مریم

۱۵ : ۲۵ : ۱

جلسه دوم- نگاه عبودیت داشتن به فرزندان

۴۰ : ۲۷ : ۱

جلسه سوم

۶ : ۲۰ : ۱

جلسه چهارم

۲۶ : ۴۷ : ۱

جلسه پنجم

۴۴ : ۳۹ : ۱