روش های تربیت و تأدیب در زندگی فردی و خانوادگی

جلسه سوم

توضیحات
* نگاه تفضیلی در تربیت کودک * جنبه‌های تربیتی در کودکان * بگذاریم کودکان سیادت کنند. * انضباط‌خواهی و عشق‌دهی در تربیت * ویژگی‌های خانواده مقتدر و مسئولیت‌پذیر * بهترین شکل تربیت کودکان * بررسی علل حذف بخش انضباط‌گرانه در تربیت توسط مادر * لزوم ثابت بودن در تربیت کودک * رفتارهای متناقض والدین در تربیت * آیا در تربیت کودک والدین توافق دارند؟ * گزارش‌دهی کار منفی کودکان چه با روی خوش و چه روی بد، ممنوع! * علت ایجاد ترس در کودکان چیست؟ * با ترس کودکان چگونه رفتار کنیم؟ * راهکارهای نشان دادن کار منفی کودک توسط والدین

جلسه اول، بررسی تربیت کودک بر مبنای سوره مریم

۱۵ : ۲۵ : ۱

جلسه دوم- نگاه عبودیت داشتن به فرزندان

۴۰ : ۲۷ : ۱

جلسه سوم

۶ : ۲۰ : ۱

جلسه چهارم

۲۶ : ۴۷ : ۱

جلسه پنجم

۴۴ : ۳۹ : ۱