دوره آموزش احکام (احکام عبادات)

نماز های یومیه (14) -مبطلات نماز

توضیحات
*مبطلات نماز
۱. از بین رفتن یکی از چیزهایی که باید در حال نماز رعایت شود، مثل پوشش واجب یا غصبی نبودن مکان.  
۲. باطل شدن وضو.
۳. پشت به قبله نماز خواندن.
۴. حرف زدن.
*چند نکته در ارتباط با سلام
۵. دست بسته نماز خواندن آن گونه که بعضی از فرق اسلامی انجام می‌دهند.
۶. آمین گفتن بعد از حمد.
۷. خندیدن.
۸. گریه کردن.
۹. به هم خوردن صورت نماز، مانند کف زدن و به هوا پریدن.
۱۰. خوردن و آشامیدن.
۱۱. شک‌هایی که نماز را باطل می‌کند، مانند شک در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتی.
۱۲. کم و زیاد کردن ارکان، مانند کم وزیاد کردن رکوع
*چند نکته در ارتباط با مبطلات نماز
فصل تقلید

تکلیف
(رایگان)

۳۲ : ۳۳

شرایط مرجع تقلید

۴۰ : ۲۱

راه هاي شناخت مجتهد جامع‌الشرائط

۲۰ : ۳۴

معنای ولایت فقیه و ضرورت ولایت فقیه

۵۶ : ۳۱
فصل دوم طهارت

آبها
(رایگان)

۵۸ : ۱۹

تخلی
(رایگان)

۳۵ : ۱۹

نجاسات

۱۶ : ۲۸

نجاسات بخش دوم

۴۵ : ۱۹

چگونگي اثبات نجاست وسایل پاک

۳۶ : ۲۷

انواع مطهرات

۳۹ : ۱۷

انواع مطهرات۲

۲۳ : ۱۹

اصل اولیه در طهارت

۵۴ : ۱۷

کیفیت وضو

۲۹ : ۳۵

شرایط وضو (۱)

۳۷ : ۱۷

شرایط وضو (۲)

۲۶ : ۲۱

اقسام وضو

۴۰ : ۲۶

غایات وضو

۸ : ۲۶

معنا و اقسام غسل

۳۳ : ۱۴

شرایط و احکام غسل

۳۹ : ۱۴

غسل جنابت

۲۹ : ۲۳

غسل های مخصوص بانوان

۲۶ : ۱۴

احکام درگذشتگان (۱)

۲۴ : ۱۴

احکام درگذشتگان (۲)

۳۶ : ۱۱

احکام درگذشتگان (۳)

۳۱ : ۲۱

تیمم (۱)

۵۱ : ۲۱

تیمم (۲)

۴۱ : ۱۷
فصل سوم نماز

اقسام نمازها

۳ : ۱۷

لباس نمازگزار (مقدار پوشش در نماز)

۴۹ : ۲۳

لباس نمازگزار (۲)

۱۵ : ۱۳

مکان نمازگزار (۱)

۲ : ۱۹

شرایط مکان نمازگزار (۲)

۲۹ : ۱۹

احکام مسجد (1)

۱۷ : ۲۶

احکام مسجد (2)

۲۱ : ۱۵

قبله

۴۸ : ۱۷

نماز های یومیه (1)

۴۷ : ۲۰

نماز های یومیه (2)

۱۰ : ۱۹

نماز های یومیه (3)

۶ : ۱۳

نماز های یومیه (4) - واجبات نماز (1)

۲۲ : ۲۱

نماز های یومیه (5) - واجبات نماز (2)

۵۴ : ۲۲

نماز های یومیه (6) - واجبات نماز (3)

۳۶ : ۲۱

نماز های یومیه (7) - واجبات نماز (4)

۳۵ : ۳۰

نماز های یومیه (8) - واجبات نماز (5)

۵۸ : ۱۹

نماز های یومیه (9) - واجبات نماز (6)

۰ : ۲۵

نماز های یومیه (10) - واجبات نماز (7)

۳۹ : ۲۴

نماز های یومیه (11) - واجبات نماز (8)

۱۹ : ۱۸

نماز های یومیه (12) - واجبات نماز (9)

۱۴ : ۱۵

نماز های یومیه (13) - ترجمه نماز

۳۶ : ۱۵

نماز های یومیه (14) -مبطلات نماز

۳۱ : ۲۳

نماز های یومیه (15) - شکیات نماز

۳۰ : ۲۸

نماز های یومیه (16) - نماز جمعه

۵۸ : ۲۵

نماز های یومیه (17) - نماز مسافر

۴۷ : ۳۶

نماز های یومیه (18) - نماز مسافر(2)

۵۱ : ۲۴

نماز های یومیه (19) - نماز مسافر (3)

۴۸ : ۲۵

نماز های یومیه (20) - (نماز قضا)

۱۶ : ۳۰

نماز آیات ـ نماز عید فطر و قربان

۲ : ۲۳
فصل چهارم روزه

معنا ، اقسام و شرایط روزه

۹ : ۲۸

نیّت روزه

۲۱ : ۲۲

مفطرات روزه

۱۸ : ۱۷

مفطرات روزه(2)

۳۸ : ۱۹

کفاره روزه

۳۹ : ۲۰

کفاره روزه(2)

۱۲ : ۲۳

احکام روزه های قضا

۳۴ : ۲۴

ثبوت اول ماه رمضان

۳۰ : ۱۸
جلسات پرسش و پاسخ آنلاین

جلسه آنلاین - تکلیف تا نجاسات
(رایگان)

۱۱ : ۵۶

از ابتدای بحث نماز تا نمازهای یومیه
(رایگان)

۳۸ : ۵۱

جلسه پرسش و پاسخ شذره اول
(رایگان)

۱۰ : ۱ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ شذره دوم
(رایگان)

۳۶ : ۲۰ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ شذره دوم 2
(رایگان)

۹ : ۱۲ : ۱